Konstantinas Bogdanas

2021 m. vasario 2 d.

Konstantinas Bogdanas. 1986 m.
​​
BOGDANAS Konstantinas – dailininkas, skulptorius, humanitarinių mokslų, menotyros daktaras (1956 m.), profesorius (1975 m.), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1952 m.), dailininkų sąjungos garbės teismo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos tautodailės sąjungos garbės narys, jos laureatų paskirstymo komiteto pirmininkas, Rusijos dailės akademijos narys korespondentas (1983 m.), Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės narys, senatorius, Vilniaus apskrities legitimacijos komisijos pirmininkas, Biržų klubo „Krivulė“ tarybos narys, Lietuvos vietinės rinktinės klubo narys, Šv. Kazimiero ordino kancleris, Jonavos rajono garbės pilietis (2000 m.). Gimė 1926 m. vasario 4 d. Žeimiuose (Jonavos r.). 

​Konstantinas Bogdanas 1944–1945 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1945–1951 m. Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute studijavo skulptūrą. Jo mokytojai: Robertas Antinis, Juozas Mikėnas, Bronius Pundzius. 1953–1956 m. K. Bogdanas buvo TSRS dailės akademijos Repino dailės instituto Leningrade aspirantas.

1947–1951 m. dirbo Kauno 6-osios ir 7-osios gimnazijų, Kauno mokytojų seminarijos mokytoju, 1951–1993 m. – Vilniaus dailės instituto dėstytoju, docentu, profesoriumi, 1956–1982 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos atsakinguoju sekretoriumi, pirmininko pavaduotoju, 1959–1988 m. – Vilniaus dailės instituto (VDI) skulptūros katedros vedėju; 1962–1969 m. – VDI prorektoriumi mokslo ir mokymo reikalams, 1982–1987 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininku, 1985–1989 m. – LTSR AT deputatu, 19861995 m. – Vilniaus dailės akademijos profesoriumi-konsultantu.

1944 m. K. Bogdanas savanoriu įstojęs į generolo P. Plechavičiaus vadovaujamą Lietuvos vietinę rinktinę, buvo Marijampolės karo mokyklos kariūnu. 1946 m. su J. Čerškyte sukūrė Šv. Marijos Dievo Motinos skulptūrą, į kurią įmontavo atsišaukimą, parašytą Lietuvos jaunimui. Sukūrė virš 10-ties tapybos paveikslų įvairioms Lietuvos bažnyčioms, kurie ir dabar puošia šių bažnyčių altorius.

​Konstantinas Bogdanas parodose dalyvavo nuo 1951 m. Jis buvo parodų Vilniuje, Rygoje (Latvija), Maskvoje (Rusija), Helsinkyje (Suomija), Sofijoje (Bulgarija), Belgrade (Jugoslavija), Vienoje (Austrija), Pekine (Kinija), Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, JAV ir kitose valstybėse dalyvis. K. Bogdanas sukūrė istorinės tematikos skulptūrų ir jų grupių, antkapinių paminklų, paminklinių statulų, parašė studijų apie lietuvių dailę ir dailininkus. K. Bogdanas sukūrė kelis šimtus skulptūros darbų: monumentaliųjų skulptūrų, memorialinių paminklų, daugiafigūrinių kompozicijų, o svarbiausia – ištisą galeriją skulptūrinių portretų iš bronzos, marmuro, medžio, granito. Skulptūroms būdinga realistiškumas, taikli psichologinė žmogaus charakteristika.

Publikuoti šie Konstantino Bogdano leidiniai: „1863 metų sukilimas Lietuvoje“ (autoreferatas, 1956 m.), „Skulptorius Juozas Mikėnas“ (monografija, 1961 m.), „Lietuvos dailė“ (su bendraautore Svetlana Červonaja, 1972 m.). Profesorius K. Bogdanas buvo daugelio straipsnių dailės ir kultūros klausimais respublikos ir užsienio spaudoje autorius.

Apie Konstantiną Bogdaną iš serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ yra išleistas leidinėlis „Konstantinas Bogdanas“ (1975 m.). Taip pat buvo publikuoti K. Bogdano skulptūros parodų katalogai: „Konstantinas Bogdanas : skulptūros parodos katalogas“ (1976 m.), „Konstantinas Bogdanas : skulptūros paroda“ (1986 m.), „Konstantinas Bogdanas : skulptūra : parodos katalogas“ (1987 m.). 2010 metais Irena Nijolė Petraitienė-Račkauskaitė parengė leidinį „Konstantinas Bogdanas“, kuriame plačiai supažindinama su K. Bogdano gyvenimu ir kūryba, leidinys gausiai iliustruotas menininko darbų nuotraukomis.

Konstantinas Bogdanas buvo Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1963 m.), LTSR liaudies dailininkas (1976 m.), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1976 m.), Tautų draugystės ordino laureatas (1986 m.), Kunigaikščio Gedimino paminklo projekto autorius, Lietuvos herbo konkurso laureatas (II premija). 2000 m.  kraštiečiui, skulptoriui, akademikui, profesoriui, menotyros daktarui, sukūrusiam daugelį skulptūrinių kompozicijų istorine tematika, paminklinių statulų, savo gimtinėje — Žeimių miestelyje pastačiusiam koplytėlę kraštiečiams, kovojusiems už Jonavos krašto Nepriklausomybę, sukūrusiam paminklinę lentą Jonavos miesto įkūrėjams Kosakovskiams, Krašto muziejui padovanojusiam vertingą eksponatų kolekciją, suteiktas Jonavos rajono garbės piliečio vardas. 

Skulptūros profesorius, menotyros mokslų daktaras sukūrė daug darbų. Jis laikomas vienu iš svarbiausių portretinio žanro meistrų. K. Bogdano darbai įamžina žymių Lietuvos (Kristijono Donelaičio, Juozo Gruodžio, Juliaus Janonio, Abraomo Kulviečio, palaimintojo Jurgio Matulaičio, Stanislovo Rapalionio, Antano Smetonos, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus) ir pasaulio (popiežiaus Jono Pauliaus II, kompozitoriaus Franko Zappos) žmonių atminimą. Dalis K. Bogdano darbų eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitų šalių (Austrijos, Bulgarijos, Jugoslavijos, Kinijos, Latvijos, Rusijos, Suomijos) dailės parodose.

Konstantinas Bogdanas – gerbiamas ir žinomas Lietuvos kultūriniame gyvenime. Jo biografiją galime rasti jau tarybinio laikotarpio lietuviškose enciklopedijose, taip pat ir naujausiose šiuolaikinėse enciklopedijose: „Kas yra kas Lietuvoje 2009“ auksiniame tūkstantmečio leidime, „Lietuva“ ir kt. 

​Konstantinas Bogdanas mirė 2011 metų rugsėjo 26 dieną Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.  
    

Biografija paruošta pagal Konstantino Bogdano užpildytą anketą, papildyta iš interneto ir spaudos


​Bibliografija:

​Autorius
1863 metų valstiečių sukilimas Lietuvoje (skulptūra) : disertacijos autoreferatas moksliniam meno mokslų kandidato laipsniui / Konstantinas Bogdanas ; SSSR Dailės akademija. I. Repino dailės instituto Skulptūros katedra. – Leningradas : Dailės, skulptūros ir architektūros institutas. – 1956. – [17] p. – Su bibliogr. – [rusų k.].
​Juozas Mikėnas / Konstantinas Bogdanas. – Maskva : Tarybinis dailininkas, 1961. – 62, [1] p. : portr., iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – [rusų k.].
Konstantinas Bogdanas : skulptūros paroda. – Vilnius, 1986. – 79 p.: iliustr. – Lygiagr. tekstas rusų k.
​Bogdanas, Konstantinas / [teksto autorius Gytis Vaitkūnas]. – Vilnius : Vaga, 1975. – [14] p., [17] iliustr. lap. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai). – Santr. rus., anglų k.
​Konstantinas Bogdanas : skulptūros parodos katalogas. – Vilnius, 1976. – 22 p., [20] iliustr. lap. – Dalis teksto rusų kalba.
Konstantinas Bogdanas : skulptūra : parodos katalogas / TSRS meno akademija, LTSR dailininkų sąjunga. – Maskva : Tarybinis dailininkas, 1987. – [40] p. : iliustr., portr. – [rusų k.]. Bedraautoris

​​Lietuvos dailė / Svetlana Červonaja, Konstantinas Bogdanas. – Leningradas: Iskusstvo, 1972. – 352 p.: iliustr. – [rusų k.]. Konstancija Stoškienė : [katalogas]. – Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1973. – 9, [3] p., [6] iliustr. lap. : portr. – Gretut. tekstas liet., rus. – Kn. taip pat: Įž. str. / K. Bogdanas, p. 5–8. 
Birutė Almonaitytė : dainininkės gyvenimas, kūryba, mintys, bičiulių žodžiai / parengė Jonas Bruveris. – Vilnius : Leidybos įm. „Kriventa“, 1999. – 190, [2] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Konstantinas Bogdanas
Keturių skulptorių 1964-1974 metų kūrinių parodos katalogas : Dmitrijus Jefremovas, Romas Kazlauskas, Vytautas Mačiuika, Violeta Skirgailaitė / [katalogą sudarė V. Skirgailaitė]. – [Vilnius] : Lietuvos TSR dailės fondas, 1974. – [13] p. įsk. virš. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus. – Kn. taip pat: Įž. str. / K. Bogdanas.
Skulptorius, rašytojas Vytautas Mačiuika, 1930-1999 / [parengė Marija Mačiuikienė ir Benediktas Vytenis Mačiuika]. – [Vilnius] : Žurn. „Krantai“ red., [2000]. – 48 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Konstantinas Bogdanas
Žvilgsnis į praeitį : (įvykiai, faktai ir komentarai) / Pranas Kuodis. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2003. – 214 p. : iliustr., portr., gaid. – Kn. taip pat: Apie autorių / Jeronimas Kraulys, Vladas Usonis, Konstantinas Bogdanas, p. 3–6.
Stanislava Žilionytė-Bernotienė, 1926-2002 / [sudarė Laima Bernotaitė-Monkienė]. – Vilnius : UAB „Inforastras“, 2003. – 48 p. : iliustr. – Santr. angl. – Turinyje aut.: ir Konstantinas Bogdanas
Juoda ir balta : prisiminimai apie Stasį Krasauską / sudarė ir iliustracinę medžiagą parengė Aistė Jurga Krasauskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2004. – 298, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Prisiminimų aut.: ir Konstantinas Bogdanas.
​Čia priėjo Gorbulskis… : [prisiminimai apie kompozitorių] / sudarytoja Audra Baranauskaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2010]. - 133, [2] p. : iliustr., faks., portr. –  Turinyje aut.: ir Konstantinas Bogdanas. 
Laimono laimė : atsiminimai apie aktorių Laimoną Noreiką / sudarė Janina Rutkauskienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. – 344 p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Konstantinas Bogdanas.
Garso įrašai
Juoda ir balta [Garso įrašas - WAV] : prisiminimai apie Stasį Krasauską / sudarė ir iliustracinę medžiagą parengė Aistė Jurga Krasauskaitė ; skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005. – Prisiminimų aut.: ir Konstantinas Bogdanas. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: Tyto alba, 2004. – Taip pat išleista garso kasetė. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais. – [Originalas].
Juoda ir balta [Garso įrašas] : prisiminimai apie Stasį Krasauską / sudarė Aistė Jurga Krasauskaitė ; skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005. – Prisiminimų aut.: ir Konstantinas Bogdanas.– Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: Tyto alba, 2004. – Taip pat išleistas garso diskas.
​Juoda ir balta [Garso įrašas – MP3] : prisiminimai apie Stasį Krasauską / sudarė Aistė Jurga Krasauskaitė ; skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2005. – Prisiminimų aut.: ir Konstantinas Bogdanas. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: Tyto alba, 2004. – Taip pat išleista garso kasetė. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais.  

Sudarytojas, rengėjas ar redaktorius
Stasys Krasauskas / [knygą parengė Judita Grigienė ; redkolegija Kazys Ambrasas, Konstantinas Bogdanas, Nijolė Krasauskienė, Jonas Kuzminskis, Eduardas Mieželaitis, Mykolas Sluckis ; dailininkas Vilius Armalas]. – Vilnius : Vaga, 1980. – 422, [1] p. : iliustr., portr. – Iliustracijų r-klė: p. 418-419.
Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas. Jubiliejinė studentų darbų paroda (1965; Vilnius). Jubiliejinė studentų darbų paroda : [katalogas] / TSR aukštojo mokslo ministerija, Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas ; [katalogą sudarė ir spaudai parengė: K. Bogdanas ir S. Jakštas]. – Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1965. – 43, [3] p., [16] iliustr. lap. – Viršelio antr.: Jubiliejinė darbų paroda. – LTSR valstybiniam dailės institutui 25. – Kn. taip pat: Lietuvos TSR valstybiniam dailės institutui 25 metai / V. Mackevičius, p. 3–4.
Po Spalio vėliava : albumas / red. komisija: K. Bogdanas … [et al.] ; įž. str. aut. P. Gudynas. – Vilnius : Vaga, c1977. – 15 p., [64] iliustr. lap. – Tekstas rus., angl.
Lietuvos bajorų palikuoniai / [sudarytojas Jonas Stankus ; rengėjai Konstantinas Bogdanas … [et al.]]. – Vilnius : Danielius, 2000. – 286 p., [8] iliustr. lap. : iliustr. 
Vilniaus universitetas dailėje : [albumas] / [parengė Dalia Ramonienė, Nijolė Tumėnienė ; komentarų autorius Vytautas Bogušis ; redakcinė kolegija: Algimantas Bikelis, Konstantinas Bogdanas, Romualdas Budrys, Jonas Kubilius (pirmininkas), Algirdas Šidlauskas ; dailininkas Rimtautas Gibavičius]. – Vilnius : Vaga, 1986. – 34, [6] p., [101] iliustr. lap. – Gretut. tekstas liet., rus., angl. – Portretuojamų ir minimų asmenybių rodyklė: p. 1–4.
  
© PigiosSvetaines.lt