Vincas Algirdas Pranckietis

2023 m. sausio 2 d.
Vincas Algirdas Pranckietis (1923–2016 m.)
PRANCKIETIS Vincas Algirdas – kunigas, monsinjoras, Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras ir altarista, Jonavos rajono garbės pilietis. Gimė 1923 m. sausio 7 d. (pagal dokumentus) Laboje (Radviliškio r.). Tikroji gimimo data, pasak Vinco Algirdo Pranckiečio, 1922 m. gruodžio 8 d.

1930–1937 m. ​mokėsi Labos, Vabalių, Smilgių (Radviliškio r.) pradžios mokyklose, 1937–1943 m. – Šeduvos gimnazijoje. 1943–1949 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1948 m. – įšventintas į kunigus. 1949 m. už atsisakymą dirbti TSRS saugumo organams iš KTKS buvo ištremtas į Sibirą. 1949–1959 m. praleido tremtyje, Sibire. Tremtyje pagal galimybes lankė lietuvių ir vokiečių tremtinių kolonijas, stiprino jų dvasią, teikė sakramentus.

​1949–1955 m. dirbo Irkutsko žuvies tresto (Rusija) Baikalo ežero žveju, 1955–1959 m. – šio tresto vairuotoju, buhalteriu. Vincas Algirdas Pranckietis, po tremties grįžęs į Lietuvą, pasišventė kunigystei. 1959–1960 m. tarnavo Radviliškio parapijos, 1960–1962 m. – Kauno arkikatedros vikaru, 1962–1965 m. – Didvyžių (Vilkaviškio r.) ir Žaliosios parapijų, 1965–1974 m. – Siesikų (Ukmergės r.) parapijos, 1974–1994 m. – Jonavos parapijos klebonu, 1994–2016 m. – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaru ir altarista.

​Prasidėjus Atgimimui, atsirado galimybė kūrybiniam darbui. Vincas Algirdas Pranckietis yra knygų: „Baikalo žvejys" (1998 m.), „Ne vien duona..." (1999 m.), „Vynmedis ir jo šakelės" (2005 m.), „Padraugaukime" (2008 m.), straipsnių rajoninėje spaudoje autorius. Knygos „Requiem : broliai kunigai – aukos dvasia" (2001 m.) bendraautoris. Taip pat yra išlikę jo rankraščiai „Laba“, „Pašaukti šviesos tarnystei“, „Tėviškė ir jos problemos“ (2012 m.). Parengė fotografijos parodą „Tremtis" (Jonavos krašto muziejuje, 1998 m.). 

​Sovietmečiu, persekiojant tikinčiuosius, daug jėgų skyrė bažnyčių remontams (ypač tų, kurios buvo architektūros paminklai – Siesikų ir Jonavos bažnyčios), pastoracijos darbams (kasmet vaikai ir jaunimas buvo mokomi tikėjimo tiesų). Jau 1975 m. Jonavos bažnyčioje buvo įvestas centrinis šildymas, vėliau perdažyta bažnyčios išorė ir vidus, uždėtas naujas skardinis stogas ir atlikti kiti darbai, kuriems vadovavo pats klebonas.

​1991 m. Vincui Algirdui Pranckiečiui suteiktas monsinjoro titulas, 2000 m. – Jonavos rajono garbės piliečio vardas. 2008 m. atšventė deimantinį (60 metų) kunigystės jubiliejų. 2012 m. garbingo 90-ojo jubiliejaus proga už dvasinių vertybių ir krikščioniškųjų tradicijų puoselėjimą įteiktas Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimas „Krištolinė gulbė" bei už ilgametę tarnystę Dievui ir ištikimybę Tėvynei 90-ties metų sukakties proga apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) 1-ojo laipsnio žymeniu.

​Mirė 2016 m. gegužės 3 d. Jonavoje. ​Du dešimtmečius, nuo 1974 metų Vincas Algirdas Pranckietis buvo Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos, dvejus metus ir Žeimių parapijos klebonu. Nuo 1994 metų jo paties prašymu atleistas iš šių pareigų ir paskirtas Jonavos parapijos altaristu vikaro teisėmis. Kiek leido jėgos, visuomet rūpinosi patarnauti tikintiesiems, ypač mėgo klausyklą, kur atgailaujantiems žmonėms buvo kaip tikras tėvas, vedantis sielas pas Dievą. 42 metus atidavęs parapijai, palaidotas Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriuje.
Biografija paruošta pagal Vinco Algirdo Pranckiečio užpildytą anketą;
 papildyta iš spaudos.  
Bibliografija: Knygų autorius: Baikalo žvejys : prisiminimai / Vincas Algirdas Pranckietis. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998. – 212, [2] p., [48] iliustr. lap. : iliustr., portr. Ne vien duona... / Vincas Algirdas Pranckietis. – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1999. – 280, [2] p. : iliustr. Vynmedis ir jo šakelės / Vincas Algirdas Pranckietis. – Jonava [i.e. Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. – 279, [1] p. : iliustr., portr. Padraugaukime : laiškai / surinko Vincas Algirdas Pranckietis. – Kaunas : [Judex], 2008. – 254, [1] p. : iliustr., portr. Bendraautoris: Requiem : broliai kunigai – aukos dvasia : jautrusis Albinas Budrikis, MIC, kunigas-tremtinys Julijonas Budrikis nuotraukose ir prisiminimuose / [sudarytoja Eugenija Urbaitienė]. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2001. – 77, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Vincas Algirdas Pranckietis.

​ Vinco Algirdo Pranckiečio 100-osioms gimimo metinėms parengta virtuali paroda „Žmogus gyvas ne vien duona“ 

© PigiosSvetaines.lt