Henrikas Šadžius

2020m. lapkričio 25 d.

Henrikas Šadžius

ŠADŽIUS Henrikas – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, istorikas, docentas, Lietuvos istorijos instituto Naujausių laikų istorijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas. Gimė 1930 m. lapkričio 28 d. Jonavoje.

​1958 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.
​ 
1963–2000 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas): 1969–1977 m. – Pospalinio laikotarpio, 1977–1989 m. – Socialistinės visuomenės istorijos skyriaus vadovas. 1960–1990 m. dėstė Vilniaus ir Kauno aukštosiose mokyklose.

​Istorijos mokslų kandidatas (1963 m.), docentas (1966 m.).
​ 
Knygų: „Socialistinio Vilniaus darbininkai“ (1980 m.), „Tautos drama“ (kn. 1, 2015 m., kn. 2, 2016 m.) autorius. „Vilniaus miesto istorija“ (t. 2, 1972 m.), „LTSR istorija“ (t. 4, 1975 m.), „LTSR istorija“ (1978 m., rusų k.), „Tarybų Lietuvos valstietija“ (1979 m.) ir kitų leidinių bendraautoris. „LTSR istorijos“ (t. 4, 1975 m.) vienas redaktorių, knygų: „Tarybų Lietuvos valstietija“ (1979 m.), „1948–1957 m. Lietuvos TSR kolūkių metinių apyskaitų Respublikos suvestinės“ (1986 m.), „Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorijos problemos“ (1991 m.), „Istorinė patirtis – Nepriklausomos Lietuvos sporto sąjūdžio dabarčiai ir ateičiai“ (1993 m.), „Istorinė patirtis – sporto ateičiai“ (1994 m.), „Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija“ (1996 m.) ir kt. atsakingasis redaktorius, „Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1944–1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose“ (1979 m.) ir kitų leidinių vienas sudarytojų.

​Gyvena Vilniuje.
Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 167–168. (Papildyta iš spaudos ir interneto)
 Bibliografija: Autorius

Socialistinio Vilniaus darbininkai : (pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu) / Henrikas Šadžius. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 266 p. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.
Tautos drama (1939–1953) = National drama (1939–1953) : [istorinė biografinė monografija] / Henrikas Šadžius. – Vilnius : Mintis, 2015-. - kn. – Virš. aut. nenurodytas. 
     [Kn.] 1 : Tėvas ir sūnus = Father and son. – 2015. – 509, [1] p. – Santr. angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 491–502.
     [Kn.] 2 : Tauta = Nation : tiesos sakymas. – 2016. – 676, [2] p. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 656–671. 

Bendrautoris
​  
Medžiaga Lietuvos TSR istorijai dėstyti XI klasėje / Lietuvos TSR švietimo ministerija, Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas ; [redakcinė kolegija: J. Žiugžda (atsakingasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : RMTI, 1968. – 99, [2] p. – (Į pagalbą mokytojui). – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Bibliogr. išnašose.
Lietuvos TSR istorija / Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas ; redakcinė kolegija: J. Žiugžda (vyriaus. ​redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957–1975. – 4 t. : iliustr., faks., portr., žml. 
T. 4 : 1940–1958 metai / redakcinė kolegija: B. Vaitkevičius (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1975. – 364, [3] p., [32] iliustr. lap. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Bibliografija išnašose.
Kazys Varašinskas : bibliografija (1955–1984) / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kauno m. skyrius ; [sudarė Ona Steimokaitė]. – Kaunas : LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1984. – 20, [2] p. – Kn. taip pat: Pratarmė / Henrikas Šadžius, p. 3–4.
Rinktiniai raštai / Juozas Žiugžda ; redkol.: H. Šadžius (ats. red.) ; B. Vaitkevičius (pirm.) … (et al.) ; LTSR MA. Istorijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1986.  2 t.
     [T.] 1 . – 1986. – 337 p. – Bibliogr. str. gale. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės – Kn. taip pat: Juozas Žiugžda – Lietuvos marksistinės-lenininės istoriografijos kūrėjas / Henrikas Šadžius, p. 4–35. 
     [T.] 2. – 1986. – 275 p. – Bibliogr. str. gale. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės. – Kn. taip pat: Baigiamasis straipsnis rusų k. / H. Šadžius, p. 225–261.
Solomonas Atamukas : bibliografinė rodyklė, 1935–1987 / Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas ; [pratarmė: Henrikas Šadžius] ; [redagavo R. Strazdūnaitė]. – Vilnius : Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas, 1987. – 61, [1] p. – Įž. str. liet., rus. 
Jūs klausėte? Atsakome / [sudarytojas Pranas Arlauskas]. – Vilnius : Mintis, 1988. – 72, [1] p. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius.
​XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos : [straipsnių rinkinys] / [sudarė Girvydas Duoblys]. – Kaunas : Šviesa, 1990. – 140, [3] p. : lent. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Pilna antr.: Dvidešimtas amžius: Lietuvos valstybingumo problemos.
​Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. – Vilnius : [Kūno kultūros ir sporto departamentas], 1991. – 78, [1] p. – – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Santr. angl.
Lietuvybės riteris, sporto metraštininkas : [prisiminimų rinkinys Edvardo Šulaičio 80-mečiui / sudarytojas ir redaktorius Vladas Buragas]. – [Marijampolė : TeleSATpressa, 2008]. – 79, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius.
Lietuvių tauta antinacinės koalicijos kovų verpetuose = Lithuanian nation in the vortexes of fights of anti-nazi coalition : (prieš sakralinį ir mitologinį XX a. istorinių įvykių interpretavimą) / [atsakingasis redaktorius Henrikas Šadžius]. – Vilnius : Margi raštai, 2003. – 302, [1] p. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale. 
Sigita – Justo duktė, Laimono žmona : prisiminimai apie istorikę S. Noreikienę, laiškai / [sudarytojai Justas Vincas Paleckis, Geruta Paleckytė]. – [Vilnius] : Baltrus, 2006. – 429, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius.
Новый взгляд на историю Литвы / составили Альфонсас Эйдинтас и Гядиминас Рудис ; [на русский язык перевела Л. Пузенко]. – Каунас : Швеса, 1991. – 206, [2] p. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Bibliogr. išnašose. 
  
  
Tarybų Lietuvos valstietija : istorijos apybraiža / [Henrikas Šadžius … [et al.] ; Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 267, [1] p., [28] iliustr., portr. lap. – Aut. nurodyti p. 5. – Santr. rus. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių ir kolūkių r-klės: p. 262–266.
Istorinė patirtis – Nepriklausomos Lietuvos sporto sąjūdžio dabarčiai ir ateičiai : mokslinės konferencijos medžiaga / atsakingas redaktorius H. Šadžius ; Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. – Vilnius : Kūno kultūros ir sporto departamentas, 1993. – 282, [1] p. – Viršelio antr.: Istorinė patirtis – sporto ateičiai.
Istorinė patirtis – sporto ateičiai : (mokslinės konferencijos medžiaga) / redakcinė kolegija: Henrikas Šadžius (atsakingas redaktorius) … [et al.] ; Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. – Vilnius : Kūno kultūros ir sporto departamentas, 1994. – 205 p. : lent. 
Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ; [atsakomasis redaktorius Henrikas Šadžius]. – Vilnius : Margi raštai, 1996. – 405 p. : iliustr. – Santr. anglų, pranc., rusų k. – Bibliogr. str. gale.   
Значение победы в Великой Отечественной войне Советского Союза для судеб белорусского и литовского народов : [сборник статей] / Ин-т истории АН ЛитССР, Ин-т истории АН БССР ; [редкол. Г. А. Шаджюс (отв. ред) …[et al.]. – Вильнюс : Ин-т истории, 1987. – 94, [3] p. – Bibliografija pastabose ir straipsnių gale.

Redakcinės kolegijos narys

Lietuvių buržuazinių emigrantų istoriografijos kritika : [straipsnių rinkinys] / [Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos institutas] ; [redakcinė kolegija: Mečislovas Jučas, Vytautas Merkys, Henrikas Šadžius]. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 151, [2] p. – Bibliografija išnašose.
Боевая дружба белорусского и литовского народов (1941–1945) : материалы научной конференции „Участие трудящихся Белоруссии и Литвы в борьбе советского народа за Победу в Великой Oтечественной войн“. Вилнюс , 10 апреля 1975 г. / Институт истории Академии наук Литовской ССР , Институт истории академии наук Белорусской ССР ; [редакторы Г. А. Шаджюс и А. И. Залесский]. – Вилънюс : Мокслас, 1977. – 86, [1] p. – Bibliografija išnašose.


Lietuvos kovų ir kančių istorija / Pasaulio lietuvių bendruomenė. - Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1994-1997. – Išleidimo duomenys keičiasi. – Numeruotas tik t. 1
Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945–1952 m. : dokumentų rinkinys / Pasaulio lietuvių bendruomenė, [Lietuvos istorijos institutas] ; [sudarė Eugenijus Grunskis, Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius] ; [ats. redaktorius Gediminas Rudis]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. – 445, [2] p. : lent. – (Lietuvos kovų ir kančių istorija / Pasaulio lietuvių bendruomenė ; 1). – Geogr. vardų r-klė: 428–435. 
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1944–1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; atsakingasis redaktorius Antanas Tyla ; sudarė: Eugenijus Grunskis, Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius. – Patais. ir papild. leid. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1995. – 625, [2] p. : faks., lent. – (Lietuvos kovų ir kančių istorija / Pasaulio lietuvių bendruomenė). – Bibliogr.: p. 106–118. – Geografinių vardų rodyklė: p. 613–626.

Kiti įrašai
  
Sigita – Justo duktė, Laimono žmona: [garso įrašas] : prisiminimai apie istorikę S. Noreikienę, laiškai / [sudarytojai Justas Vincas Paleckis, Geruta Paleckytė] ; skaito Nijolė Lipeikaitė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007. – 1 garso diskas (18 val.; 11 val. 54 min.) : Įrašas MP3 fmt. – Turinyje aut.: ...ir Henrikas Šadžius. – Kiti leidimai: Sigita – Justo duktė, Laimono žmona. – Įrašyta iš to paties pavadinimo knygos, išleistos: Vilnius: Baltrus, 2006. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais. 

​  

Knygų autorius

Bendraautoris

Atsakingas redaktorius 

Sudarytojas

© PigiosSvetaines.lt